Рециклиране на излезли от употреба гуми

За нас

Околната среда на България е един от най-ценните национални активи, който трябва да бъде защитен и опазван. Всички желаем икономически растеж и по-голям просперитет, но те следва да бъдат постигнати по един устойчив начин – не само от социално-икономическа, но и екологична гледна точка. Единствено така нашето природно богатство ще бъде съхранено не само за нас, но и за бъдещите поколения. 
Дейността на организацията е насочена към намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве, замърсяването на околната среда, както и към подобряване на бита на населението. Навременната и ефективна работа по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУГ) е основен приоритет на "Еко ен Рисайклинг" ЕООД.