Екология

Гумата е сред най-важните елементи в устойството на много
превозни средства, представляяваща обвивката на колелата,
изработена от каучук.

Предназначена е за поглъщане на незначителни колебания, получени от несъвършенството на пътното покритие, за реализация и възприятие на силите, възникващи при контакт с пътната настилка и осигурява висок коефициент на сцепление.

Излезлите от употреба гуми са източник на сериозно замърсяване на околната среда. Те не подлежат на естествено разлагане, а при натрупване могат да се превърнат в удобно място за размножаване на гризачи, насекоми и други вредители, което ги превръща в потенциален източник на различни инфекции. В същото време значителният ръст на автомобилния парк води до непрекъснато повишаване на количествата изхвърляни автомобилни гуми.

Гумите не могат да се самозапалят и поради това не се класифицират като запалими. Но природни явления и преднамерени дествия или бездействия от страна на човека, биха могли да доведат до условия, благоприятстващи горенето. В случай на възпламеняване, огънят трудно може да бъде погасен и често гори с дни, поради генерирана висока топлинна енергия. При нерегламентираното им изгаряне в атмосферата се отделят диоксини и фурани. Това са едни от най-опасните устойчиви органични замърсители. Ниски контцентрации от диоксини и фурани постъпват в живите организми чрез приемане на замърсени храни и вода и/или чрез вдишане на замърсен въздух, и се натрупват в мастната тъкан на живите организми