Новини

Приеха наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Министерският съвет прие Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, с която се въвежда задължение за събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на излезли от употреба гуми. Задълженията са както на дистрибуторите, така и на лицата, извършващи продажби на крайните потребители, в случаите, когато лицата, които пускат на пазара гуми, не могат да бъдат идентифицирани. По този начин се избягва възможността да се създаде липса на отговорност при наличие на пуснати на пазара гуми.

Управление на излезли от употреба гуми

Управление на излезли от употреба гуми

Излезлите от употреба гуми се превръщат във все по-голям проблем за много развити държави. Причините са комплексни. Много от качествата на гумите, които им придават устойчивост на износване, размекване, разграждане под въздействието на ултравиолетови лъчи, разтворители и биологични агенти, ги правят трудни за преработка и неподходящи за депониране. Употребяваните гуми заемат голямо пространство и е трудно да бъдат направени в компактна форма, удобна за събиране и транспортиране. Те не са биологично разградими, тъй като времето, за което се разлагат, е неопределено – над 100 години.