Приеха наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Министерският съвет прие Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, с която се въвежда задължение за събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на излезли от употреба гуми. Задълженията са както на дистрибуторите, така и на лицата, извършващи продажби на крайните потребители, в случаите, когато лицата, които пускат на пазара гуми, не могат да бъдат идентифицирани. По този начин се избягва възможността да се създаде липса на отговорност при наличие на пуснати на пазара гуми. Към задълженията на лицата, извършващи продажба и смяна на гуми за обратно приемане на излезли от употреба гуми от крайните потребители, са включени и мобилните сервизи за гуми.

В действащото законодателство на Европейския съюз няма нормативен акт, уреждащ отношенията, свързани с дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на излезлите от употреба гуми. В Проекта на Наредбата са взети предвид изискванията на новата Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците, които са въведени в новия Закон за управление на отпадъците.

С оглед насърчаването на материалното оползотворяване на излезлите от употреба гуми в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, регламентирана в Рамковата директива за отпадъците и ЗУО, са въведени цели по рециклиране и регенериране на излезли от употреба гуми, които се постигат поетапно до 2020 г.

С тях в България ще се осигури възможност за развитие на производства, чиято основна суровина са материалите, получени от излезли от употреба гуми и ще се гарантира тяхното използване за различни цели.

По този начин ще се увеличат количествата на рециклираните отпадъци и ще се намали количеството на използваните ресурси в страната, което е една от основните цели по отношение на политиката по управление на отпадъците на всяка страна членка на ЕС.